ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.สอบปลายภาค ปีการศึกษา 1/2558 ผ่านระบบสอบออนไลน์(ด่วนที่สุด)
แจ้งนักศึกษาที่สอบปลายภาค ปีการศึกษา 1/2558 ผ่านระบบสอบออนไลน์
ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
www.ittrain.nrru.ac.th/etest

หมายเหตุ:
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ต้องลงทะเบียนสอบ สามารถตรวจสอบ ห้องสอบ เลขที่ นั่งสอบ
ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

ประกาศโดย   งานอบรม สำนักคอมพิวเตอร์   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2558
 2.การลาพักการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาการปฏิบติการทางวิชาชีพครู

ให้นักศึกษาที่ไม่ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
และนักศึกษาที่ไม่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ดังกล่าว
ดำเนินการยื่นคำร้อง คร.3 ขอลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ได้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2558
 3.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนมาก)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559

**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
- ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2558
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831