ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบกลางภาค รายวิชา 001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
สอบวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ตรวจสอบห้องสอบตามกลุ่ม P ดังนี้ >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2559
 2.สอบแก้ M รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช.(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น M (ขาดสอบปลายภาค) วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (004001)
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2558 ย้อนหลังกลับไป ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ปช.
ให้มาสอบปลายภาค แก้ M ในวันที่กำหนด ดังนี้

ภาคปกติ วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559
เวลา 15.00 น. ห้อง 32.04.03

ภาค กศ.ปช. วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2559
เวลา 11.30 น. ห้อง 32.04.03

โดยเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อแสดงตนในการสอบด้วย
** กรณีได้ผลการเรียนเป็น I ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนด้วยตนเอง

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2559
 3.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด)
ให้บัณฑิตตรวจสอบกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา
ตามวันที่สำเร็จการศึกษาของตนเอง

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 >> คลิกที่นี่ <<
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 กันยายน 2559 >> คลิกที่นี่ <<

>> คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา<<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2559
 4.ประกาศรายชื่อผลการเทียบโอน(คร.20) ภาคปกติ ครั้งที่ 1(ด่วนมาก)
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและติดต่อขอรับคำร้อง ณ จุดบริการที่ 8-9 >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2559
 5.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วนมาก)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
 6.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา(ด่วน)

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ==

== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ==
== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 7.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วน)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปี
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2559
>> คลิกที่นี่ เพื่อเข้าระบบประเมินผู้สอนออนไลน์ <<

**ภาคการศึกษา ที่นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ มีดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831