ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการสำเร็จการศึกษาและการรับเอกสารทางการศึกษา(ด่วนที่สุด)
กำหนดการสำเร็จการศึกษาและการรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
วันที่ 27, 28, 29 มีนาคม 2557 ไม่มีการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทุกหลักสูตร
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้ดูจากเอกสารที่แจกในวันปัจฉิมนิเทศน์(กำหนดการเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ) หรือ ดาวน์โหลด ตารางกำหนดการสำเร็จการศึกษา >> คลิกที่นี่

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2557
 2.วันเปิดภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
ประกาศวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้

2 มิถุนายน 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง

5 สิงหาคม 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียนและไม่ใช่นักศึกษาตกค้าง

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2557
 3.ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถ Download ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ได้แล้วที่
www.nrru.ac.th
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2557
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831