ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการสอบแก้ M รายวิชาการคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ ภาคปกติ เทอม 2และ3 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น M (ขาดสอบปลายภาค) วิชา การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ (004002)
ภาคเรียนที่ 3/2559 ภาคปกติ
ให้มาสอบปลายภาค แก้ M ในวันที่กำหนด ดังนี้

ภาคปกติ วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560
เวลา 15.30 - 17.30 น. ห้อง 32.03.06

โดยเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อแสดงตนในการสอบด้วย
** นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบตามวัน เวลาที่กำหนด หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบตามวัน เวลาที่กำหนด
กรณีแก้ I* ได้รับผลการเรียนเป็น E กรณีแก้ M ได้รับคะแนนสอบปลายภาคเป็นศูนย์
แล้วประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่จริง

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2560
 2.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2560
 3.แจ้งกำหนดการการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
== รายละเอียดกำหนดการ ==
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2560
 4.กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน เทอม3 ปีการศึกษา2559(ด่วนมาก)
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวันสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาจะต้องลาพักการเรียน
- ภาคกศ.ปช วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2560
 5.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี(ด่วนมาก)
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2560
 6.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===

** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
 7.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831