ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 มิถุนายน 2560 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2560
 2.กำหนดการรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 เมษายน 2560(ด่วนที่สุด)
ปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วันที่ 20 พ.ค. 2560 ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้องครุเวท เวลา 09.00 - 15.00 น.
ปริญญาตรี ภาคปกติ ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วันที่ 26 พ.ค. 2560 เป็นต้นไป ณ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้องทะเบียน
ปริญญาโท, ปริญญาเอก, และประกาศนียบัตรบัณฑิต วันที่ 26 พ.ค. 2560 เป็นต้นไป ณ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้องทะเบียน
** เอกสารที่ต้องใช้ในวัน 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2560
 3.กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชา ปฏิบัติการทางวิชาชีพครู
เริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2560
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2560
 4.วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ภาคการเรียนที่ 2/2559(ด่วนที่สุด)
กำหนดการชำระเงินของนักศึกษาภาค กศ.ปช ภาคเรียนที่ 2/2559 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560
***หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา***
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2560
 5.กำหนดการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)
*** ให้นักศึกษาทุกคนนำหูฟังที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตัวเสียบ ขนาด 3.5 มม.) มาในวันสอบ***
***ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าห้องสอบกรณีผู้เข้าสอบไม่มีหูฟัง***

กำหนดการทดสอบภาค กศ.ปช. >> คลิกที่นี่ <<
สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. หลักสูตร 5 ปี (เข้าปี 2556) หลักสูตร 4 ปี (เข้าปี 2557) หลักสูตรเทียบโอน (เข้าปี 2558)
หลักสูตรต่อเนื่อง (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ เข้าปี 2558) (การจัดการอุตสาหกรรม เข้าปี 2559)

กำหนดการทดสอบภาคปกติ >> คลิกที่นี่ <<
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี (เข้าปี 2556) หลักสูตร 4 ปี (เข้าปี 2557) หลักสูตรเทียบโอน (เข้าปี 2558) หลักสูตรต่อเนื่อง (เข้าปี 2559)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2560
 6.แจ้งนักศึกษาภาคปกติที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
ด้วยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้ มีนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) และปริญญาตรี 5 ปี (สถาปัตยกรรม)
ที่จะสำเร็จการศึกษาจำนวน 77 หมู่เรียน กลุ่มงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอแจ้งให้นักศึกษาทราบกำหนดการดังนี้
    เกรดถึงสำนักส่งเสริมฯ                              ==>  19 พฤษภาคม 2560
    ประกาศรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา      ==>  30 พฤษภาคม 2560
    ตามเกรดเข้า                                            ==>  30-31 พฤษภาคม 2560
  **วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สามารถตามเกรดได้ไม่เกินเวลา 12.00น. เท่านั้น
จึงขอแจ้งให้นักศึกษาทุกคนติดตามกำหนดดังกล่าวโดยเคร่งครัด
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2560
 7.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===

** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
 8.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831