ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาภาคปกติ ที่มีผลการเรียนเป็น M (ขาดสอบปลายภาค)
วิชา การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ (004002)
ให้มาสอบปลายภาค แก้ M ในวันที่กำหนด ดังนี้

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560
เวลา 15.30 - 17.30 น.
ห้อง 32.03.04

ขอให้นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบกลางภาคตามวัน เวลาที่กำหนด
หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบตามวัน เวลาที่กำหนด
กรณีแก้ I* ได้รับผลการเรียนเป็น E
กรณี M ได้รับคะแนนสอบปลายภาคเป็นศูนย์แล้วประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่จริง

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2560
 2.กำหนดการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตร 5 ปี (เข้าปี 2556)
2. หลักสูตร 4 ปี (เข้าปี 2557)
3. หลักสูตรเทียบโอน (เข้าปี 2558)
4. หลักสูตรต่อเนื่อง (เข้าปี 2559)
*** ให้นักศึกษาทุกคนนำหูฟังที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตัวเสียบ ขนาด 3.5 มม.) มาในวันสอบ***
***ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าห้องสอบกรณีผู้เข้าสอบไม่มีหูฟัง***
กำหนดการทดสอบ >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2560
 3.วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน"หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต"(ด่วนที่สุด)
กำหนดการชำระเงินของนักศึกษา “หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5” ภาคเรียนที่ 2/2559 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
- ภาคปกติ 21 มกราคม 2560
- ภาคกศ.ปช. 25 กุมภาพันธ์ 2560
***หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา***
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2560
 4.การขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 กรุณาศึกษาขั้นตอน และวิธีการ โดย >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2560
 5.ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาคำร้องเทียบโอนรายวิชา (คร.20)(ด่วนมาก)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภาคปกติ และภาคกศ.ปช. >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2560
 6.แนวปฏิบัตินักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 7 มีนาคม 2560(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 7 มีนาคม 2560 ให้ติดตามผลการเรียนได้ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หากนักศึกษาไม่มีรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้ติดตามผลการเรียน และส่งผลการเรียนได้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น.

ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดการนี้

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2560
 7.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา(ด่วนมาก)
ให้บัณฑิตตรวจสอบกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ตามวันที่สำเร็จการศึกษาของตนเอง

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 ธันวาคม 2559 >> คลิกที่นี่ <<
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 10 มกราคม 2560 >> คลิกที่นี่ <<
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 >> คลิกที่นี่ <<

>> คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
 8.ตรวจสอบรายชื่อ คร.13 อนุมัติ (สำหรับนักศึกษา รหัส 59)(ด่วนมาก)
ตรวจสอบรายชื่อ คร.13 อนุมัติ (สำหรับนักศึกษา รหัส 59) >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2559
 9.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา(ด่วน)

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===

** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
 10.เลื่อน วันปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาค กศ.ปช.(ด่วน)
ตามปฏิทินการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคกศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 มกราคม 2560 กองพัฒนานักศึกษากำหนดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ซึ่งตรงกับวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอเลื่อนกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวประกาศจากทางกองพัฒนานักศึกษาและคณะที่ตนเองสังกัดอีกครั้ง
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2559
 11.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831