ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศงดการเรียนการสอน และเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน 1/2557(ด่วนที่สุด)
ประกาศงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช.
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่ใช่ชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 3)
>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2557
 2.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา(ด่วนมาก)
กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 1 ตุลาคม 2557

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ทุกสาขาวิชา
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนที่ กองคลัง
และรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ทุกสาขาวิชา
รับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

ใบรับรองคุณวุฒิ ให้ติดตามประกาศกำหนดการรับเอกสารในภายหลัง

หมายเหตุ ::
1. หลักฐานที่นักศึกษาต้องนำมารับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ
คือ ใบปัจฉิมนิเทศและบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
2. นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาในรอบนี้จะต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใหม่
ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุยขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
และซองจดหมายสีขาวขนา 10.5 x 23 ซ.ม. จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาพร้อมติดแสตมป์ราคา 6 บาท จำนวน 2 ซอง
(ให้ดูตัวอย่างที่กลุ่มงานทะเบียน)

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2557
 3.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831