ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ภาคการเรียนที่ 2/2559(ด่วนที่สุด)
กำหนดการชำระเงินของนักศึกษาภาค กศ.ปช ภาคเรียนที่ 2/2559 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560
***หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา***
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2560
 2.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เมษายน 2560
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2560
 3.กำหนดการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตร 5 ปี (เข้าปี 2556)
2. หลักสูตร 4 ปี (เข้าปี 2557)
3. หลักสูตรเทียบโอน (เข้าปี 2558)
4. หลักสูตรต่อเนื่อง (เข้าปี 2559)
*** ให้นักศึกษาทุกคนนำหูฟังที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตัวเสียบ ขนาด 3.5 มม.) มาในวันสอบ***
***ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าห้องสอบกรณีผู้เข้าสอบไม่มีหูฟัง***
กำหนดการทดสอบ >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2560
 4.การขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 และติดตามผล(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 และติดตามผล
กรุณาศึกษาขั้นตอน และวิธีการ โดย >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2560
 5.ตรวจสอบรายชื่อ คร.13 อนุมัติ (สำหรับนักศึกษา รหัส 59)(ด่วนมาก)
ตรวจสอบรายชื่อ คร.13 อนุมัติ (สำหรับนักศึกษา รหัส 59) >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2559
 6.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี(ด่วนมาก)
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 เมษายน 2560 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 7.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===

** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
 8.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831