ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1. ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558 นักศึกษาภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558
นักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน งวดที่ 1
วันที่ 11 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน งวดที่ 2
วันที่ 7 มีนาคม - 2 เมษายน 2559

ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนเรียนข้ามภาค
ได้ภายในวันที่ 23 เมษายน 2559

วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2559 หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาจะต้องลาพักการเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 2. ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558 นักศึกษาภาคกศ.ปช.(ด่วนมาก)
ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558

ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน งวดที่ 1
วันที่ 9 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน งวดที่ 2
วันที่ 5 มีนาคม - 2 เมษายน 2559

ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนเรียนข้ามภาค
วันที่ 16 มกราคม - 23 เมษายน 2559

วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2559 หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาจะต้องลาพักการเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2559
 3.ระยะเวลาการยื่นขอเปิดรายวิชาภาคเรียนที่ 3/2558 (ภาคฤดูร้อน)(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงแก้ไขผลการเรียนในภาคเรียนที่ 3/2558 (ภาคฤดูร้อน)
สามารถทำการยื่นขอเปิดรายวิชาได้ในระบบอินเตอร์เน็ต

ในระหว่างวันที่ 23 ก.พ. -18 มี.ค. 2559 นี้
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2559
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831