ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
== รายละเอียดประกาศ ==
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2560
 2.ประกาศแจ้งเรื่องกำหนดการับเอกสาร ใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วนที่สุด)
สำหรับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และ 2 พฤศจิกายน 2560
ติดด่อรับได้ ตั้งวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 5
สำหรับ หลักสูตรอื่นๆ
ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และ 2 พฤศจิกายน 2560
ติดด่อรับได้ ตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 5
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2560
 3.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2560
 4.ประกาศแจ้งเรื่องคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา(คร.20) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคปกติ และ ภาคกศ.ปช(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (คร.20) ภาคปกติ และ ภาคกศ.ปช. มารับคำร้องโดยทำตามขั้นตอนดังนี้
== ขั้นตอนการดำเนินการ ==

ประกาศโดย   กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2560
 5.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 กันยายน 2560 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 3 ตุลาคม 2560 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2560
 6.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนมาก)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2560
 7.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)
ภาคปกติ
- 15 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 29 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 1 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 12 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 26 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.
- 8 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 3 ธันวาคม 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 17 ธันวาคม 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2560
 8.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
 9.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831