ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เรื่อง แจ้งปิดรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
เรื่อง แจ้งปิดรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้จัดทำประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ดังนั้น ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่ปิด
ติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 เพื่อเลือกรายวิชาเลือกเสรีใหม่
ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2557 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้จะไม่สามารถลงทะเบียนได้
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรีที่ปิด

ประกาศโดย   ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 2.ตรวจสอบตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ตรวจสอบตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เนื่องจากตารางสอบมีการเปลี่ยนแปลง
สำหรับคณะวิทยาการจัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบปลายภาค ดังนี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ ::
*สำหรับนักศึกษาที่สอบรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ
**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้สอนโดยตรง

รายวิชา 206150 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย ย้ายไปสอบวันที่ 26 ธันวาคม 2557
เวลา 09.00 - 11.00 น. ห้อง 31.05.06 ทั้ง 4 หมู่เรียน

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 3.การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558

- ประกาศการรับสมัครจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่
- ประกาศการรับสมัครจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิกที่นี่

สมัครเรียนออนไลน์ >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2557
 4.การประเมินผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. สามารถเข้าระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน

ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 ธันวาคม 2557 >> คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ<<

**นักศึกษาสามารถทำการประเมินอาจารย์ย้อนหลังได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2556
และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2557
 5.วันสุดท้ายของการชำระเงินแบบไม่เสียค่าปรับ(ด่วนมาก)
27 ธันวาคม 2557 วันสุดท้ายของการชำระเงิน โดยไม่เสียค่าปรับ
* วันสุดท้ายของการชำระเงิน ค่าลงทะเบียน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ ของนักศึกษาภาคปกติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน
* วันสุดท้ายของการชำระเงิน ค่าลงทะเบียน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ ของนักศึกษาภาคกศ.ปช.
ภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2557
 6.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831